Privacy

Privacy statement

Vakantiewoning Weidsehof gevestigd, aan Hesselingendijk 10, 8371 TA Scheerwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mellink is de Functionaris Gegevensbescherming van Vakantiewoning Weidsehof.
Hij is te bereiken via mellink.mark@gmail.com
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vakantiewoning Weidsehof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vakantiewoningweidsehof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vakantiewoning Weidsehof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming.
Vakantiewoning Weidsehof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vakantiewoning Weidsehof) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?
Vakantiewoning Weidsehof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens >
Personalia > Bewaartermijn > minder dan 1/2 jaar, wanneer na afspraak gebruik is gemaakt van de diensten van Vakantiewoning Weidsehof worden uw gegevens verwijderd.
Email > Bewaartermijn > minder dan 1/2 jaar, wanneer na uw vraag en gebruik is gemaakt van de diensten van Vakantiewoning Weidsehof worden uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Vakantiewoning Weidsehof verstrekt geen gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Vakantiewoning Weidsehof gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakantiewoning Weidsehof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vakantiewoningweidsehof.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vakantiewoning Weidsehof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Vakantiewoning Weidsehof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vakantiewoningweidsehof.nl

Vakantiewoning Weidsehof maakt gebruik van vakantie boekingssysteem gehost door boeking.com
Zie bijlage verwerkersovereenkomst voor meer informatie hoe zij uw gegevens verwerken.

 

 

 

Verwerkersovereenkomst boeking.com

Verwerkersovereenkomst